Mapa Polski

Obliczanie Procentów - Kalkulator Procentowy


Oblicz % z
                                  %
jest jakim procentem z
               
O jaki procent wzrosła/zmalała liczba?
z do ?                                      
%
Dodaj procent do liczby.
+ %                                        
Odejmij procent od liczby.
- %                                        
.  


obliczanie procentów - krok po kroku

definicja | obliczanie | przykłady zadań | kalkulator

1. Definicja Procentu

Procent (od łac. per centum, „przez sto”; od per – poprzez, przez, za pomocą; centum – sto) – w matematyce sposób wyrażenia liczby jako ułamka
o mianowniku 100, zwykle oznaczany symbolem %, np. 45% (czyt. „czterdzieści pięć procent”) oznacza oblicz procent lub 0,45.

Procenty umożliwiają wygodne wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej, przy czym pierwsza wielkość oznacza zwykle część lub zmianę w drugiej. Przykładowo wzrost ceny 2,50 zł o 0,15 zł oznacza jej wzrost wyrażony ułamkiem procent
Innymi słowy cena wzrosła o 6%.
Popularnie procentem nazywa się również ułamek \tfrac{1}{100}, czyli 1%. Jeden procent dzieli się na 10 promili.

2. Obliczanie Procentu Danej Liczby

Aby obliczyć procent danej liczby, należy:

1. zamienić procenty na ułamek
2. otrzymany ułamek przemnożyć przez liczbę, której jest częścią

procenty 1 - zamieniamy procent na ułamek
procent 2 - ułamek mnożymy przez liczbę
 

3. Obliczanie Liczby Gdy Dany Jest Jej Procent

Aby obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent, należy:

1. zamienić procent na ułamek
2. wartość liczbową podanej liczby % przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka

Wiemy że:

100 procent to całość
50 procent to połowa
25 procent to ćwierć
10 procent to jedna dziesiąta
20 procent to jedna piąta

Przykład:
Znajdź liczbę, której 50% jest równe 16.

Wiemy, że 50% to połowa. Czyli mamy znaleźć liczbę, której połowa jest równa 16.
x - szukana liczba

procent - zapisujemy w postaci wyrażenia
procentem - procenty zamieniamy na ułamek
procenty - zapisujemy w postaci wyrażenia
obliczanie - wyliczamy x
oblicz - sprawdzamy

4. Jakim Procentem Jednej Liczby Jest Druga Liczba

Aby obliczyć, jakim procentem liczby k jest liczba a, należy:

1. zapisać w postaci ułamka procenty
2. otrzymany ułamek zamienić na procent

Przykład:

Na parkingu stoi 12 samochodów, 3 czarne i 9 białych.
Oblicz ile procent wszystkich samochodów stanowią samochody czarne.

Obliczenia:

procentem 1 - ustalamy ile jest wszystkich samochodów
procenty 2 - zapisujemy w postaci ułamka zwykłego proporcję liczby samochodów
     białych do liczby wszystkich samochodów
procentow 3 - zamieniamy ułamek zwykły na procenty

kalkulator procentowy

Przelicznik miar

© 2011-2018 obliczanieprocentów.pl